Poznańskie Centrum Finansowe

Obiekt biurowy w Poznaniu o powierzchni 32.000m²

  • sterowanie oświetleniem
  • sterowanie zasilaniem
  • sterowanie centralne na panelach LCD i przyciskowych
  • monitorowanie zasilania z wizualizacją na PC

Razem 1500 urządzeń magistralnych.

Poznańskie Centrum Finansowe    Poznańskie Centrum Finansowe    Poznańskie Centrum Finansowe    Poznańskie Centrum Finansowe